Świadcząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych staramy się odpowiadać na wszelkie wyzwania, które współczesność stawia przed przedsiębiorcami. W czasach, gdzie głównym źródłem informacji o prowadzonej przez dany podmiot działalności staje się Internet- co oczywiste rośnie ilość sporów domenowych.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach dot. nieuczciwej konkurencji podobnie jak i przed sądami arbitrażowymi i Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT.