25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).   AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik dokłada najwyższych starań, aby przekazać Państwu wszelkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarza i chroni Państwa dane osobowe.   Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.   Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu za podstawową uznajemy zasadę postępowania zgodnie z przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Oferując Państwu najwyższy standard usług dokładamy wszelkich starań, by naszym własnym postępowaniem dawać przykład do przestrzegania przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wiedząc jak wielkie znaczenie ma dla Państwa nasza dbałość o przetwarzanie Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co znajduje się w niniejszej Polityce Prywatnosci? Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. Czy należy się skontaktować z Nami w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych?   Nie, nie ma takiej potrzeby. Zalecamy Państwu zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je Państwo zmienić w dowolnym momencie. AKW LAW dokłada wszelkich starań, by cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie było tak co najmniej łatwe jak jej udzielenie.   Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik z siedzibą w Warszawie ul. Groszowicka 3/2, 03-814 Warszawa, NIP: 525 242 71 08, filia Kancelarii: ul. Pl. Górnika 1/27, 62-510 Konin   Jak możecie się Państwo skontaktować z Administratorem Państwa danych osobowych?  

 1. korespondencyjnie pod adresem: Filia AKW LAW Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik w Koninie ul. Plac Górnika 1/27, 62-510 Konin,
 2. pod adresem poczty elektronicznej email :kancelaria@kurowskawojcik.pl
 3. osobiście w siedzibie naszej Kancelarii w Koninie: ul. Plac Górnika 1/27, 62-510 Konin

  W jakim celu i dlaczego AKW LAW wykorzystuje przekazane przez Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe pozyskujemy i wykorzystujemy w celach:

 1. dane pozyskujemy podczas zawierania umowy, m.in.: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, lub w przypadku os. fizycznej: imię, nazwisko, numer kontaktowy, miejsce zamieszkania. Zwróćcie Państwo uwagę, że bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć dla Państwa usług, w szczególności: podjęcia działań związanych z zawartą umową przygotowania, wystawiania i wysyłania (np. drogą elektroniczną) dokumentów. Podstawę prawną przetwarzania stanowi : art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wystawiania i przechowywania faktur oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, pocztową lub przez firmy kurierskie, dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji.

    Podstawę prawną przetwarzania stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:
 2. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;
 3. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania zgodnie z zawartą przez Państwa umową;
 4. w wewnętrznych celach administracyjnych, tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby;
 5. w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym procesy windykacyjne, sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu, zawiadamianie właściwych organów;
 6. odpowiedzi na Państwa pytania;
 7. rezerwacji wizyt za pośrednictwem formularza on-line
 8. w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług, przygotowania propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w Spółce.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe udostępniamy:

 1. odbiorcom trzecim, jeśli istnieje ku temu odpowiednią podstawę prawną.
 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
 3. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;
 4. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;
 5. podmiotom prowadzącym działalność kurierską niebędącym operatorami pocztowymi
 6. podmiotom drukującym korespondencję lub obsługujących korespondencję;
 7. podmiotom zajmującym się świadczeniem dla nas usług rachunkowych i doradztwa podatkowego
 8. podmiotom zajmującym się archiwizacją dokumentów
 9. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
 10. sądy powszechne i administracyjne
 11. prokuratury
 12. Policja i inne organy ścigania
 13. Zakłady Karne i Areszty Śledcze
 14. firmy ubezpieczeniowe
 15. strony postępowania
 16. kancelarie komornicze
 17. operatorom pocztowym
 18. bankom i instytucjom płatniczym
 19. urzędom administracji państwowej i samorządowej
 20. podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom windykacyjnym;

    Jak długo i na podstawie jakich kryteriów AKW LAW będzie przetwarzać Państwa dane osobowe?   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez AKW LAW w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi.   W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić to do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.   Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jakie uprawnienia Państwu przysługują z uwagi na fakt przetwarzania przez AKW LAW Państwa danych osobowych i jak je możecie Państwo realizować?   Mogą Państwo złożyć do AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik wniosek dotyczący danych osobowych o:   1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne 3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych 4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.   Odmowa podania danych do realizacji usługi może uniemożliwić podjęcie działań.   Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając i wysyłając wniosek do administratora Państwa danych na adres e-mail: kancelaria@kurowskawojcik.pllub osobiście w siedzibie filii Kancelarii pod adresem ul. Pl.Górnika 1/27, 62-510 Konin Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- jak możecie je Państwo realizować?   Jeżeli uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   RODO//REGULAMIN RODO- Polityka prywatności i plików Cookies // REGULAMIN SERWISU Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik:   Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej RODO, informuję Cię, że przetwarzam Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zostały wskazane poniżej. I Administrator danych osobowych AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik, NIP: 5252427108, REGON: 380147237 (dalej „AKW”) jest Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: kancelaria@kurowskawojcik.pl lub listownie na adres: Filia AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik ul. Pl.Górnika 1/27, 62- 510 Konin

 1. Podstawowe pojęcia:

Jak zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie następujące pojęcia:

 1. COOKIES- oznaczają dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
 2. SERWIS- oznacza stronę internetową należącą do Administratora dostępną pod domeną: kancelariakonin.pl
 3. UŻYTKOWNIK- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej: kancelariakonin.pl

  II Cele i podstawy przetwarzania   Przetwarzam Twoje dane osobowe: – w celu realizacji oraz wykonania zawartych przez Ciebie z AKW LAW umów (w tym również w w celu udzielania porad prawnych online i odpowiedzi na Twoje pytania zadane w formularzu znajdującym się w serwisie kancelariakonin.pl), jak również w związku z podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Twoje żądanie, odpowiedzią na komentarze zamieszczone pod artykułami umieszczonymi w serwisie kancelariakonin.pl, obsługą Twojego żądania rezerwacji wizyty online w serwisie kancelariakonin.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), – w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), – w wyżej wymienionych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania danych, jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). III Odbiorcy danych   Twoje dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów: – biuro księgowe; – dostawcy oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail); – inni prawnicy obowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej – jedynie w celu mojego zastępstwa procesowego w zakresie powierzonych mi spraw; – inni podwykonawcy wspierający mnie w naszej działalności na nasze zlecenie; – operatorzy pocztowi; – uczestnicy postępowań sądowych lub postępowań przez organami administracji publicznej. IV Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (eksport danych).   Nie przekazuję Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. V Okres przechowywania danych   – Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie zawarcia tej umowy, – Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy, – Twoje dane pozyskane na podstawie Twojej zgody przechowujemy do czasu aż cofniesz zgodę. VI Twoje prawa   Przysługują Ci następujące prawa: – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; – prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; – prawo do usunięcia danych; – prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abym ograniczyła przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mam nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebym je usunęła, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. VII Informacja o wymogu podania danych   Podanie przez Ciebie danych jest: – warunkiem zawarcia umowy – jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy (w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu) możemy odmówić zawarcia umowy, -warunkiem do obsłużenia Twojego żądania rezerwacji wizyty on-line, zamieszczenia komentarza (adres e-mail) – warunkiem wypełnienia obowiązku ciążącego na nas jako na Administratorze (wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego), – dobrowolne – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda. VIII Informacja o profilowaniu   Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. IX Pliki Cookies Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i analitycznym. Pliki te stosowane są w celu:

 • monitorowania, rozwoju i poprawy strony internetowej kancelariakonin.pl
 • dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.

  X Bezpieczeństwo Twoich danych   Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniam wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem. Ponadto jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów prawa oraz przepisów korporacyjnych.   REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU KANCELARIAKONIN.PL   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem kancelariakonin.pl Administratorem Państwa danych osobowych jest AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Groszowicka 3/2, 03-814 Warszawa, NIP: 5252427108, REGON: 380147237- w dalszej części zwany również: „AKW LAW”, „Usługodawcą” Z Administratorem Państwa danych osobowych może się Państwo skontaktować: mailowo: kancelaria@kurowskawojcik.pl lub listownie: Filia AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik, ul. Pl.Górnika 1/27, 62-510 Konin   1.Postanowienia ogólne  

 1. Regulamin, określa zasady świadczenia usług w za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi i stanowi regulamin w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Usługobiorca– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może zlecać Usługi.
  2. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z Usługodawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Usługodawca – AKW LAW Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik adres e-mail: e-mail: kancelaria@kurowskawojcik.pl
  4. Usługi– usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na umożliwieniu przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Serwisu, dodawania komentarzy
  5. Strony– Usługobiorca i Usługodawca.
  6. Serwis– system informatyczny witryny internetowej kancelariakonin.pl

  2.Świadczenie usług drogą elektroniczną  

 1. Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne w myśl ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Świadczone w ramach Serwisu usługi obejmują:
 3. przeglądanie stron Usługodawcy, w tym możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Serwisu,
 4. dodawanie komentarzy zamieszczanych w Serwisie przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności rejestracji,
 5. W celu właściwego korzystania z Usług Usługobiorca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (minimalne wymagania to m.in. w przypadku najpopularniejszych przeglądarek Internet Explorer 7 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.
 6. W celu zlecenia Usługi Usługobiorca powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) .
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Usługodawcy. Skorzystanie z Usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 8. Zasady zawarcia umowy świadczenia usług
 9. Zawarcie umowy świadczenia Usług, o których mowa w § 2 ust 2 pkt a następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania treści Serwisu lub komentarza do Serwisu).
 10. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 2 ust 2 pkt b następuje w momencie wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego artykułu. Do zawarcia umowy konieczne jest podanie:
  1. nazwy Usługobiorcy, którą może być imię, nazwisko lub pseudonim
  2. adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy

  4.Zamieszczanie komentarzy w Serwisie

 1. Niedopuszczalne zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
 2. wulgaryzmów
 3. obraźliwych sformułowań
 4. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
 5. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 6. treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa

  1. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
 7. Prawa autorskie
 8. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie prawnej.
 9. Żaden z utworów w całości jak i części (rozumiany w szczególności jako:, artykuł i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu a także pozyskany przez Usługobiorców w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 10. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być dochodzone na drodze sądowej.
 11. Wyłącznie odpowiedzialności Usługodawcy
 12. Serwis ma charakter edukacyjny, popularyzujący treści związane z jego przedmiotem. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie mają charakter ogólny nie stanowią natomiast ani porady prawnej ani wykładni prawa. Żadne z treści umieszczonych w Serwisie nie tworzą stosunku klient-adwokat:
 13. Usługodawca nie odpowiada za treść Serwisu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej.
 14. Treść Serwisu jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego kancelarii.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.
 16. Usługodawca ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w Serwisie przez osoby trzecie.

  7.Przetwarzanie danych osobowych  

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania m.in. następujące dane osobowe:
 3. nazwisko i imiona Usługobiorcy,
 4. adres poczty elektronicznej.
 5. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi:
 7. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
 8. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
 9. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 • Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Udostępniając w Serwisie formularz Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 • Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 • W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 1. Postanowienia końcowe
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca informuje, iż w zakresie świadczonych Usług stosuje Zbiór Zasady Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.
 3. Umowy z Usługobiorcą są zawierane w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie akwlawa.pl
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez przepisy powszechnie obowiązujące, zmiany danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Usługobiorców, poprawy ochrony prywatności Usługobiorców.
 8. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu wraz z czytelną informacją o zmianie.
 9. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania